Telefon: +903325010010
Hukuki Uyuşmazlıkların Çözümü

Avukat Ahmet Kerem ÇAKIN maddi-manevi tazminat talepleri, icra takibi ve tahsili, idari uyuşmazlıkların çözülmesi ve ceza yargılamasında taraf vekilliği hizmetleri dışında alternatif çözüm yollarından biri olan ve Avukatlık Kanunu m. 35/A'dan kaynaklanan hukuki uyuşmazlığın uzlaştırılması alanında da hizmet vermektedir.

Arabuluculuk hukuk dünyasında İş ve Ticaret davalarında zorunlu olmasından sonra revaçta olan bir kurum oldu. Ancak Arabulucu olmadan da Avukatların arabulucu gibi bir işlem yapma prosedürü vardır. Avukatlık Kanunu 35/A maddesine göre :

Avukatlar dava açılmadan veya dava açılmış olup da henüz duruşma başlamadan önce kendilerine intikal eden iş ve davalarda, tarafların kendi iradeleriyle istem sonucu elde edebilecekleri konulara inhisar etmek kaydıyla, müvekkilleriyle birlikte karşı tarafı uzlaşmaya davet edebilirler. Karşı taraf bu davete icabet eder ve uzlaşma sağlanırsa, uzlaşma konusunu, yerini, tarihini, karşılıklı yerine getirmeleri gereken hususları içeren tutanak, avukatlar ile müvekkilleri tarafından birlikte imza altına alınır. Bu tutanaklar 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 38 inci maddesi anlamında ilâm niteliğindedir

Avukatlar dava açılmadan veya dava açılmışsa duruşma başlamadan önce arabulucuya gerek kalmaksızın tarafları uzlaştırabilir ve hızlı, pratik ve en adil bir biçimde hukuki uyuşmazlığı sonlandırabilirler. Tarafların anlaştıklarına dair tutunaklar ilam niteliğindedir yani mahkeme kararıyla aynı etkiye sahiptir. Uygulamada az bilinen bu kurumu arabulucuk popülerleştikçe kamuoyuna tanıtmayı uygun bulduk. Çakın Avukatlık Bürosu olarak taraflar arasında Avukatlık Kanununda öngörülen 35/A Uzlaştırmasında da hizmet vermekteyiz. 

AVUKATLIK KANUNU 35/A NIN AMACI VE KAPSAMI NEDİR? 

1. 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu 35/A maddesi, taraflar arasında ortaya çıkan uyuşmazlığı uzlaşma yöntemiyle kısa sürede ve en az masrafla çözmek için uygulanacak usul ve esasları belirlemek üzere düzenlenmiştir.

2. 35/A uzlaşması, en az masrafla en hızlı ve en doğru, en adaletli çözüm yöntemidir.

HANGİ UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANIR?

Tarafların kendi iradeleriyle (uzlaşarak) istem sonucunu elde edebilecekleri uyuşmazlıklarda uygulanır.

NEDEN 35/A UZLAŞMASI?

1. Müvekkilinin dosyasını en iyi avukatı bilir.

2. Dolayısıyla, uyuşmazlığı / dosyayı en iyi bilen iki kişi, iki tarafın avukatlarıdır.

3. Şu halde, iki tarafın avukatlarının müvekkillerinin de katılımı ve rızasıyla uyuşmazlığı çözmeleri mümkünse, bunu denememek büyük kayıptır.

4. Özetle; - 35/A uzlaşmasında adalet gecikmez.

- Çoğu zaman saatler içerisinde çözüme ulaşılabilir.

- Uyuşmazlığı, iş yükü sebebiyle dosyaya 3-5 ayda bir en fazla birkaç dakika ayırabilen bir hakim değil, dosyayı en iyi bilen kişiler olan taraf avukatları birlikte çözer.

- Taraflar el sıkışarak ayrılır.

- Alacaklar ve avukatlık ücretleri sorunsuz hükme bağlanır ve tahsil edilir.

UZLAŞMA TUTANAĞININ HÜKMÜ NEDİR? 

Taraflarca, uyuşmazlığın çözümü hakkında mutabık kalınarak tutulan tutanak, İcra ve İflas Kanunu’nun 38 maddesi ve 68/A maddesi uyarınca icra edilebilen ilam hükmündedir. Uzlaşma Tutanağı ilam hükmündedir

UZLAŞMA SÜRECİNDE GİZLİLİĞİN KAPSAMI NEDİR? 

Uzlaşma sürecine katılanlar sadece bu süreç için hazırlanıp kendilerine sunulan, sözlü olarak iletilen veya herhangi bir şekilde elde ettikleri bilgi ve belgeler ile her türlü kaydı gizli tutmakla yükümlüdür.

UZLAŞMA GÖRÜŞMELERİNİN TUTANAKLARININ DELİL NİTELİĞİ VAR MIDIR? 

1. Uzlaşma görüşmeleri sırasında taraflarca veya avukatlarınca yapılan beyan ve ikrarlar ile tutulan tutanaklar uzlaşmanın sağlanamaması halinde geçerli değildir.

2. Uzlaşma konusuyla ilgili olarak açılmış ve/veya daha sonra açılacak davalarda bunlar taraflar aleyhine delil olarak kullanılamaz.

3. Uzlaşma görüşmeleri sırasında anlaşmazlık konusunda beyan edilen hususlar taraflarca ve avukatlarınca hiçbir şekilde açıklanamaz.

4. Bu madde hükmüne aykırı hareket eden avukat hakkında; 1136 sayılı Kanun ve meslek kuralları gereğince yaptırım uygulanır.

DURUŞMA BAŞLADIKTAN SONRA 35/A UZLAŞMASI OLUR MU?

1136 sayılı Kanun’un 35/A maddesi, duruşma başlayıncaya kadarki süreci kapsamaktadır. Ancak duruşma başladıktan sonra tarafların ve avukatlarının sulh görüşmesi yapmasına bir engel yoktur. Bu nedenle, 35/A yönergesi, duruşma başladıktan sonra yapılan sulh görüşmelerine de ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde kıyasen uygulanabilir.

 

WhatsApp Destek