Telefon: +903325010010
İdare ve Vergi Hukuku

İdare hukuku, temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır.

Prof. Dr. Metin Günday'ın tanımlamasına göre:

İdare hukuku, en geniş anlamıyla idarenin hukukudur. O halde, idare hukukunun konusunu belirlerken, önce idare kavramından ne anlaşılması gerektiğini açıklığa kavuşturmak zorundayız.

İdare ise, organik anlamda devlet yapılanması içerisinde belli görevleri yerine getirmek için oluşturulan örgüt ve bu örgütte istihdam edilenler olarak tanımlanır. Fonksiyonel anlamda ise idare ile kastedilen kamu hizmetlerini hayata yansıtmak için sahip olunması gereken nitelikler ve bu örgütün çalışma sistematiğidir.

İdarenin var oluş amacı kamu yararının gerçekleştirilmesidir. İdare hukuku da, kamu yararını oluşturmaya, bozulan yarar dengesini yeniden kurmaya yardımcı olarak idarenin faaliyet ve örgütlenmesini kurallara tabi kılar ve böylece bireyin hak ve hürriyetlerinin güvence altına alınmasını sağlar.

İdare hukuku, 19. yüzyılda ortaya çıkması bakımından kaynağını Roma'dan alan birçok hukuk dalına nazaran daha genç bir hukuk dalıdır. Gelişimini, değişen devlet modeli anlayışına bağlı olarak hızla sürdürmekte olan idare hukukunun uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar idari yargıda çözümlenir.

Çakın Hukuk Bürosu olarak İdari Yargıda hizmet verdiğimiz dava türleri : 

İptal Davaları: 

* Memur İşleri (Atama, Disiplin, Özlük, Parasal Hak ve Göreve Son Verme)

* Emeklilik İşlemleri

* Belediye İşleri

* İhale İşlemleri

* İmar ve Kamulaştırma İşlemleri

* Öğrenci ve Öğrenim İşlemleri

* Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının İşlemleri

* İdari Para Cezaları

* Kamu Alacaklarına İlişkin İşlemler

* Karayolları Trafik Mevzuatından Kaynaklanan Davalar

* Maden ve Taş Ocağı İşlemleri

*  Köy Mera Orman Sınır Uyuşmazlıkları

* 3091 sayılı Kanundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar

* At Yarışları ve Talih Oyunlarına İlişkin İşlemler

* Çevre, Turizm, Kıyı Mevzuatından Kaynaklanan İşler

* Ecrimisil Tahliye İşlemleri

* İskan Mevzuatından Kaynaklanan İşlemler

* Vatandaşlık İşlemleri

* Nakdi Tazminat İşlemleri

* SPK ve İMKB İşlemleri

* Tüketiciyi Korumu Kanununa İlişkin İşlemler

* RTÜK İşlemleri Özelleştirme İşlemleri

Tam Yargı Davaları: 

* Tazminat davaları

* Kamu görevlilerinin parasal hakları

 Vergi Davaları:

* Gelir Vergisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar

* Kurumlar Vergisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar

* Katma Değer Vergisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar

* Damga Vergisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar

* Gümrük Vergisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar

* Çevre ve Temizlik vergisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar

* Motorlu Taşıtlar Vergisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar

* Özel Tüketim Vergisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar

* Veraset ve İntikal Vergisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar

* Emlak Vergisi hakkındaki uyuşmazlıklar

* Belediye Gelirleri hakkındaki uyuşmazlıklar

* Vergi cezaları hakkındaki uyuşmazlıklar

* Ödeme emirleri hakkındaki uyuşmazlıklar

* Fonlar, Harçlar, Hacizler, Diğer vergi cezalarına ilişkin davalar.

 

 

WhatsApp Destek