Telefon: +903325010010
İcra ve İflas Hukuku

 

Alacaklı, özel hukuktan doğan hak ve alacağını, borçlunun rızasıyla yerine getirmemesi halinde devlet adına üstün devlet gücünü kullanmaya yetkili icra ve iflas daireleri aracılığı ile alabilir.

İcra dairesi,  kişilerin özel hukuktan doğan alacaklarını tahsile çalışırken üstün devlet gücünü kullanmakta,  borçluların hak ve özgürlük alanına müdahale etmektedir. Ancak, icra dairesi, özel hukuktan doğan  bu hakların elde edilmesini kamu hukuku araçlarıyla,  yani kamusal gücün kullanılması ile yerine getirmektedir. Devletin egemenlik gücünün kullanım şekli kamu hukuku karakterli olması nedeniyle cebri icra işlemi kamusal faaliyettir.

İcra hukukunun amacı, cebri icra organlarının yardımıyla alacaklının ihlal edilen hakkına kavuşturulmasıdır.  Bu anlamda icra  dairesi  işlemlerinin nihai hedefi kamu yararıdır. Tüm icra işlemleri, her ne kadar kişilerin özel hukuktan doğan alacaklarını almaya yönelik olsa da, sonuçta hedef toplumda huzur ve barışı sağlamak ve bu şekilde hukuk düzenini korumaktır.

İcra organlarının kurulmasındaki temel amaç, alacaklının borçluya karşı bizzat kuvvet kullanmasını önlemektir.

Borçluya karşı zor kullanma, mahkeme kararı olmaksızın kapalı yerleri açma, meskene girme, üst arama, el koyma,  satış, tahliye, kâl (yıkım) gibi geniş fakat o kadar da itina ile yapılması gereken görevleri söz konusudur. Bu işlemleri yaparken hiçbir makamdan emir ve talimat almadan karar verip uygulamasını da yapar.

İcra Daireleri, İcra ve İflas Kanununun takip hukukuna yönelik bu tür uygulamalarında bağımsızdır.

İcra ve iflâs dairesi işlemleri,  İcra ve İflâs Kanununun dışında; Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, Avukatlık Kanunu, Bankalar Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, İdari Yargılama Usulü Kanunu, İş Kanunu, Kamulaştırma Kanunu, Kat mülkiyeti Kanunu, Harçlar Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, Belediye Gelirler Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun gibi kanunların yerine getirmeye yönelik ilgili hükümlerini uygulayan dairelerdir. 

İcra ve iflâs hukuku; iktisat, ülke ekonomisi gibi alanlarla da neden sonuç ilişkisi çerçevesinde etkileşim içerisindedir. Yatırım, istihdam, tüketici davranışları, milli gelir, arz ve talep dengesi, enflasyon, kalkınmışlık seviyesi gibi iktisadi disiplinler icra dairelerinin faaliyetlerini doğrudan etkilemektedir.

ÇAKIN Avukatlık Bürosu aşağıdaki davalar ve işler başta olmak üzere İcra ve İflas Hukuku alanında icra işlemlerinin takibi, dava takibi ve hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır:

İcra dairesinin alanına giren işler yönünden: 

* Alacakların tahsili

* Genel haciz yoluyla takip

* İlamlı takip

* İlamsız takip

* Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip

* İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip

* İflas yoluyla takip

* Çocuk teslimi

* Taşınmaz tahliyesi

* Menkul ve gayrimenkul teslimi

* İflas ve konkordato işlemleri

*İhtiyati haciz ve tedbir kararlarının infazı

İcra hukuk mahkemesinin alanına giren işler yönünden: 

* İtirazın kaldırılması

* Yetkiye itiraz

* İmzaya itiraz

* İcra müdürünün işlemlerine karşı şikâyet

* İhalenin feshi

* İstihkak

* Borca itiraz (borcun miktarına, faize, ilama aykırılık itirazı)

* Şikâyet ( takip biçimine şikâyet, hamilin sıfatına şikâyet, zamanaşımı şikâyeti)

* Kiralananın tahliyesi davası

İcra ceza mahkemesinin alanına giren işler yönünden: 

* Elindeki malı alacaklıdan kaçırma kastıyla mevcudu azaltma davaları

* Aczine kendi fiiliyle sebebiyet veren veya vaziyetinin fenalığını bilerek ağırlaştırmak davaları

* Mal beyanını vermeye zorlamak için hapsen tazyik davaları

* Gerçeğe aykırı beyanda bulunmak karşılığı hapsen tazyik davaları

* Ödeme şartını ihlal eylemine karşı hapsen tazyik davaları

* Çocuk teslimini yerine getirmemesine ilişkin hapsen tazyik davaları

* İrtifak ve meni müdahale kararlarına uymama hapsen tazyik davaları

* Nafaka kararına uymamaya ilişkin hapsen tazyik davaları

 

 

 

WhatsApp Destek