Telefon: +903325010010
ÖZEL BOŞANMA SEBEPLERİ 5- AKIL HASTALIĞI
ÖZEL BOŞANMA SEBEPLERİ 5- AKIL HASTALIĞI

AKIL HASTALIĞI

Kanunumuzda akıl hastalığına dayanılarak boşanma davası açılması için bazı şartların gerçekleşmesi gerekir. ( TMK. M. 165)

1- Eşlerden Biri Akıl Hastası Olmalıdır.

Hastalığın, mutlaka akıl hastalığı olması gerekir. Akıl hastalığı dışındaki hastalıklar Medeni Kanun tarafından boşanma nedeni olarak kabul edilmemiştir. Örneğin, kanser, cüzzam, frengi gibi hastalıklar boşanma nedeni olamaz. Fakat alkol ve ilaç bağımlılığı gibi durumları, özellikle karakter bozukluğu ile bedensel ve ruhsal bozukluklarla beraber oldukları zaman bu rahatsızlıkları da TMK. 165. Maddesinin kapsamına dahil etmek gerekir.

2- Akıl Hastalığının Devam Edeceği Bir Süre Öngörülmemiştir.

Önceki Medeni Kanunumuzda akıl hastalığının en az üç yıldan beri devam etmesi koşulu bulunmaktaydı. Şimdi bu süre ortadan kaldırılmıştır. Madde gerekçesinde “Hastalığın geçmesine olanak yoksa, sağlıklı olan eşi üç yıl gibi uzun bir süre dayanılmaz hayat şartları altında bırakmanın adil olmayacağı düşüncesiyle; akıl hastalığının ortak hayatı diğer eş için çekilmez hale getirmesi ve hastalığın geçmesine olanak bulunmadığının resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilmesi koşuluyla boşanma davası açılabileceği hükme bağlanmıştır.” Denilmektedir.

3- Hastalığın İyileşmesi İmkansız Olmalıdır.

Akıl Hastalığının iyileşmesi imkansız olmalıdır. Boşanmaya karar verilebilmesi için hastalığın iyileşmeyeceği hususunda doktor raporu olmalıdır. İyileşme hususunda zayıf bir ümidin varlığı yeterli değildir. Bilirkişinin hastalığın şifasız olduğu hususunda kesin rapor vermiş olması şarttır. Ayrıca herhangi bir bilirkişi raporu ile yetinilmeyip resmi kurulu sağlık raporuyla da bu hususun belgelendirilmesi gerekir. Bu kuraldan şunu anlamamız gereklidir; Resmi olmayan bir sağlık kurumu (örneğin; özel hastane) veya kurulundan alınan rapor hükme dayanak yapılamaz. Resmi bir görevi olsa bile tek uzman hakim tarafından verilen rapor akıl hastalığına dayalı boşanma davası bakımından geçersizdir.

4- Akıl Hastalığı Müşterek Hayatı Diğer Eş İçin Çekilmez Hale Getirilmiş Olmalıdır.

Akıl Hastalığı nedeniyle müşterek hayat çekilmez hale gelmelidir. Bu durumda evlilik birliğinin devamını sağlıklı eşten beklemek hakkaniyet kuralları ile bağdaşmaz. Çekilmezlik şartının dava açılmadan önce gerçekleşmiş olması yeterlidir. Yoksa üç yıl müddetince çekilmezliğin devamı aranmamalıdır. Dava açma hakkı sağlıklı eşe tanınmıştır. İspat yükü davacıdadır. Hakim, takdir hakkını kullanarak evlilik birliğinin davacı açısından devamının mümkün olup olmadığını araştıracaktır.

 

WhatsApp Destek